تنها راه ماندن ایران در برجام چیست؟

عامری گفت: پایه روابط ما با کشورهای اروپایی حاضر در برجام باید بر مبنای بی‌اعتمادی باشد.