انریکه دوباره به نیمکت چلسی نزدیک شد

 ساری احتمالاً در ناپولی ماندنی است.