عیادت رییس مجلس از مصدومان زلزله کرمانشاه و افتتاح مرکز جامع توانبخشی