اعلام عفو عمومي در دستور کار دولت ترکيه قرار ندارد