اسرائیل نظاميان خود را در اطراف نوار غزه و کرانه باختري دو برابر مي کند